"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie představuje proces setkání mezi klientem s terapeutem, jehož profesionální asistence může klientovi pomoci při zvládání jeho problémů, náročných životních situací, psychických i somatických obtíží. Terapie nabízí bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků a vztahů bez hodnocení a soudů, stejně tak i osobních a rodinných vzorců chování. Prostřednictvím této práce může klient dosáhnout hlubšího sebeuvědomění a lepšího kontaktu se svými pocity a postupně začít odkrývat méně uvědomované způsoby, kterými sám přispívá k vytváření svých potíží, vlastnímu strádání, někdy i k problémům jeho blízkých. Může nahlédnout způsoby, kterými potlačuje vlastní potenciál plně prožívat lásku a radost ve svém osobním a pracovním životě.

Objevování pravdy o svém životě pomáhá lépe porozumět své situaci a umožňuje tak obnovit přirozený pocit kontroly nad vlastními myšlenkami, pocity a chováním, pomáhá identifikovat oblasti, kde by konstruktivní změna mohla zmírnit či odstranit aktuální obtíže a hledat způsoby, jak dosáhnout žádoucí změny. Z obecného hlediska tedy psychoterapie podporuje úzdravu a zvyšuje kvalitu života.
 

Co je možné od psychoterapie očekávat?

Obecným cílem je získání hlubšího porozumění sobě samému a své situaci, které nám poskytne informace nezbytné k zlepšení schopnosti zvládat vlastní život. Zahrnuje proto proces učení naslouchat sobě samému, lépe rozumět a vnímat své vztahy k lidem, nahlížet na vlastní situaci z širší perspektivy, učení se novým schopnostem a jejich praktický nácvik. V rámci psychoterapeutického procesu dochází také k opouštění modelů chování, které nepřispívají zdraví klienta a jeho prosperitě, práci na tématech aktuálních i těch, které sahají hlouběji do osobní historie, zkontaktování se s dávnými prožitky, truchlení apod. Nejde tedy o pouhé získávání rad, ale o hlubší porozumění a přijetí sebe sama ve své celistvosti, budování větší odolnost pro zvládání životních událostí, objevení svobody přijímání vlastních rozhodnutí, které umožňují větší flexibilitu a kreativitu při zvládání výzev, které nám život každou chvíli připravuje, naplňování svých životních cílů.

 

Jak terapeutické setkání probíhá?

Úvodní setkání představuje konzultaci, která by však neměla znamenat závazek s tímto terapeutem pracovat. Jejím cílem je zjistit, zda by pro vás mohla být psychoterapie užitečná a zda vám tento konkrétní terapeut a jeho způsob práce vyhovuje. Podstatné je zjistit, zda se zde cítíte příjemně a motivovaně s tímto terapeutem pracovat, zda máte pocit, že rozumí vaší situaci a zda je pro vás člověkem, kterému můžete důvěřovat a respektovat ho.

Terapeut zpravidla exploruje příčiny a okolnosti, které vás do terapie přivedly, zajímá se o anamnestická data, včetně situací, které mohly mít na vzniklou situaci vliv, a zdravotní obtíže, které vyžadují další péči. Za tímto účelem mohou být použity i některé dotazníkové či testové metody. Na základě shromážděných informací terapeut zhodnotí vaši situaci, nabídne nejvhodnější terapeutický postup a poskytne potřebné informace a doporučení. Ta mohou obsahovat i případné doporučení nějaké vhodnější specializované péče. 

V případě, že se rozhodnete s daným terapeutem spolupracovat, dostanete informace o základních podmínkách terapeutické práce a sjednáte termíny pravidelných setkávání. „Zakázky“, se kterými přicházíte do terapie, by měly zůstat v centru pozornosti terapeutické práce. V souvislosti s průběhem procesu terapie je však možné je postupně reformulovat či měnit. Metody práce, které k jejich dosahování terapeut volí, záleží na jeho terapeutické orientaci, erudici a technikách, které využívá. Způsob práce jednotlivých terapeutů se může proto lišit.

Ve specifických případech, pakliže to daný problém vyžaduje a klient souhlasí, je možné na terapeutické sezení přizvat i nějakého dalšího člena rodiny či partnera, ne však za účelem terapie, ale z důvodů zprostředkování informací významných pro další vzájemné fungování či vyjednání potřebných podmínek, žádosti o spolupráci apod.


Sezení trvá přibližně 50min a probíhá v dohodnutých - nejčastěji týdenních - intervalech. Délka trvání terapie závisí na charakteru daných obtíží a individuálních potřebách klienta.

 

Terapeuti, u kterých se můžete objednat

Mgr. Helena Červená

MUDr. Patrik Grexa

PhDr. Markéta Kačerová

MUDr. Gabriela Šivicová

 

Párová psychoterapie

Párová psychoterapie představuje specifickou formu psychoterapie, která je zaměřena na řešení problémů v soužití dotyčné dvojice, je založena na práci terapeuta s oběma partnery najednou. Toto uspořádání vychází ze zkušenosti, která ukazuje, že jen velmi výjimečně je to pouze jeden z partnerů, kdo je nositelem či strůjcem potíží, a tak pouze jednostranná práce není zdaleka tak efektivní jako součinnost celého páru.

Terapie nabízí prostor, ve kterém je možné obtížné pocity mezi partnery prozkoumat bez hodnocení a soudů, terapeut zde není proto, aby partnery „rozsoudil“ nebo se postavil na „něčí stranu“, ale aby pomohl vytvořit a udržet bezpečné prostředí pro vzájemnou otevřenost, pochopení a spolupráci a zajistil prostor, kde cokoliv může být řečeno (avšak co bylo řečeno, se nemusí naplnit, dokud není jisté, že to opravdu chcete). Prací terapeuta není dávat rady, ale zajistit bezpečné a poučené prostředí, ve kterém si pár může lépe uvědomit, co se mezi nimi děje, posunout se o krok vpřed, důstojně a učinit rozhodnutí na základě hlubšího porozumění.

Párová psychoterapie napomáhá pohlédnout na problém z širší perspektivy, lépe poznat sebe sama i svého partnera, porozumět, jak vnitřní život ovlivňuje každodenní zkušenost. Zároveň nabízí prostor naučit se novým schopnostem, zejména v oblasti komunikace - hovořit o svých problémech a řešit střety svých zájmů konstruktivnějšími způsoby bez zbytečných konfliktů a vzájemného zraňování, a to ať již jde o oblast intimity, rozhodování a zodpovědnosti, rodičovství, trávení volného času apod.

Partnerská terapie může rovněž pomoci odlišit osobní konflikty jedince od konfliktů, které vznikly v páru, neboť partnerské soužití představuje vždy široký komplex zkušeností a prožitků z minulosti, současnosti, ale i očekávání do budoucnosti. Každý z partnerů vstupuje do vztahu se zkušeností z vlastní primární rodiny a minulých vztahů, což více či méně vědomě promítá do svých tužeb, představ a očekávání od vztahu s partnerem novým. Setkání jedinečných zkušeností, prožitků a očekávání každého z partnerů proto - vedle potěšení, uspokojení, pocitů bezpečí a prostoru pro osobní růst - může přinášet i celou řadu nedorozumění, konfliktů, zklamání a vzájemných zranění. Partnerská terapie může napomoci zlepšení vzájemných vztahů, není však možné ji považovat za „prevenci“ rozchodu. Vždy je na páru samotném, aby učinil své rozhodnutí. Terapie je vhodná i ve chvíli, kdy se již partneři rozhodnou vztah ukončit, neboť pomáhá zpracovat silné emoce a v případě párů s dětmi pracovat na udržení či zajištění vzájemně respektujícího se vztahu, aby byli nadále schopni efektivně fungovat ve svých rodičovských pozicích a co nejvíce zmírnili negativní důsledky rozchodu na své děti.

Párová terapie může probíhat s jedním terapeutem či se dvěma terapeuty najednou (ženou a mužem).

 
Terapeuti, u kterých se můžete objednat

Mgr. Helena Červená

MUDr. Patrik Grexa

PhDr. Markéta Kačerová