"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie představuje proces setkání mezi klientem s terapeutem, jehož profesionální asistence může klientovi pomoci při zvládání jeho problémů, náročných životních situací, psychických i somatických obtíží. Terapie nabízí bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků a vztahů bez hodnocení a soudů, stejně tak i osobních a rodinných vzorců chování. Prostřednictvím této práce může klient dosáhnout hlubšího sebeuvědomění a lepšího kontaktu se svými pocity a postupně začít odkrývat méně uvědomované způsoby, kterými sám přispívá k vytváření svých potíží, vlastnímu strádání, někdy i k problémům jeho blízkých. Může nahlédnout způsoby, kterými potlačuje vlastní potenciál plně prožívat lásku a radost ve svém osobním a pracovním životě. Objevování pravdy o svém životě pomáhá lépe porozumět své situaci a umožňuje tak obnovit přirozený pocit kontroly nad vlastními myšlenkami, pocity a chováním, pomáhá identifikovat oblasti, kde by konstruktivní změna mohla zmírnit či odstranit aktuální obtíže a hledat způsoby, jak dosáhnout žádoucí změny. Z obecného hlediska tedy psychoterapie podporuje úzdravu a zvyšuje kvalitu života.
 

Co je možné od psychoterapie očekávat?

Obecným cílem je získání hlubšího porozumění sobě samému a své situaci, které nám poskytne informace nezbytné k zlepšení schopnosti zvládat vlastní život. Zahrnuje proto proces učení naslouchat sobě samému, lépe rozumět a vnímat své vztahy k lidem, nahlížet na vlastní situaci z širší perspektivy, učení se novým schopnostem a jejich praktický nácvik. V rámci psychoterapeutického procesu dochází také k opouštění modelů chování, které nepřispívají zdraví klienta a jeho prosperitě, práci na tématech aktuálních i těch, které sahají hlouběji do osobní historie, zkontaktování se s dávnými prožitky, truchlení apod. Nejde tedy o pouhé získávání rad, ale o hlubší porozumění a přijetí sebe sama ve své celistvosti, budování větší odolnost pro zvládání životních událostí, objevení svobody přijímání vlastních rozhodnutí, které umožňují větší flexibilitu a kreativitu při zvládání výzev, které nám život každou chvíli připravuje, naplňování svých životních cílů.

 

Jak terapeutické setkání probíhá?

Úvodní setkání představuje konzultaci, která by však neměla znamenat závazek s tímto terapeutem pracovat. Jejím cílem je zjistit, zda by pro vás mohla být psychoterapie užitečná a zda vám tento konkrétní terapeut a jeho způsob práce vyhovuje. Podstatné je zjistit, zda se zde cítíte příjemně a motivovaně s tímto terapeutem pracovat, zda máte pocit, že rozumí vaší situaci a zda je pro vás člověkem, kterému můžete důvěřovat a respektovat ho.
Terapeut zpravidla exploruje příčiny a okolnosti, které vás do terapie přivedly, zajímá se o anamnestická data, včetně situací, které mohly mít na vzniklou situaci vliv, a zdravotní obtíže, které vyžadují další péči. Za tímto účelem mohou být použity i některé dotazníkové či testové metody.
Na základě shromážděných informací terapeut zhodnotí vaši situaci, nabídne nejvhodnější terapeutický postup a poskytne potřebné informace a doporučení. Ta mohou obsahovat i případné doporučení nějaké vhodnější specializované péče. 
V případě, že se rozhodnete s daným terapeutem spolupracovat, dostanete informace o základních podmínkách terapeutické práce a sjednáte termíny pravidelných setkávání. „Zakázky“, se kterými přicházíte do terapie, by měly zůstat v centru pozornosti terapeutické práce. V souvislosti s průběhem procesu terapie je však možné je postupně reformulovat či měnit. Metody práce, které k jejich dosahování terapeut volí, záleží na jeho terapeutické orientaci, erudici a technikách, které využívá. Způsob práce jednotlivých terapeutů se může proto lišit.
Ve specifických případech, pakliže to daný problém vyžaduje a klient souhlasí, je možné na terapeutické sezení přizvat i nějakého dalšího člena rodiny či partnera, ne však za účelem terapie, ale z důvodů zprostředkování informací významných pro další vzájemné fungování či vyjednání potřebných podmínek, žádosti o spolupráci apod.


Sezení trvá přibližně 50min a probíhá v dohodnutých - nejčastěji týdenních - intervalech. Délka trvání terapie závisí na charakteru daných obtíží a individuálních potřebách klienta.

 

Terapeuti, u kterých se můžete objednat

Mgr. Helena Červená

MUDr. Patrik Grexa

PhDr. Markéta Kačerová

MUDr. Gabriela Šivicová

 

Párová psychoterapie

Párová psychoterapie představuje specifickou formu psychoterapie, která je zaměřena na řešení problémů v soužití dotyčné dvojice, je založena na práci terapeuta s oběma partnery najednou. Toto uspořádání vychází ze zkušenosti, která ukazuje, že jen velmi výjimečně je to pouze jeden z partnerů, kdo je nositelem či strůjcem potíží, a tak pouze jednostranná práce není zdaleka tak efektivní jako součinnost celého páru.
Terapie nabízí prostor, ve kterém je možné obtížné pocity mezi partnery prozkoumat bez hodnocení a soudů, terapeut zde není proto, aby partnery „rozsoudil“ nebo se postavil na „něčí stranu“, ale aby pomohl vytvořit a udržet bezpečné prostředí pro vzájemnou otevřenost, pochopení a spolupráci a zajistil prostor, kde cokoliv může být řečeno (avšak co bylo řečeno, se nemusí naplnit, dokud není jisté, že to opravdu chcete). Prací terapeuta není dávat rady, ale zajistit bezpečné a poučené prostředí, ve kterém si pár může lépe uvědomit, co se mezi nimi děje, posunout se o krok vpřed, důstojně a učinit rozhodnutí na základě hlubšího porozumění.
Párová psychoterapie napomáhá pohlédnout na problém z širší perspektivy, lépe poznat sebe sama i svého partnera, porozumět, jak vnitřní život ovlivňuje každodenní zkušenost. Zároveň nabízí prostor naučit se novým schopnostem, zejména v oblasti komunikace - hovořit o svých problémech a řešit střety svých zájmů konstruktivnějšími způsoby bez zbytečných konfliktů a vzájemného zraňování, a to ať již jde o oblast intimity, rozhodování a zodpovědnosti, rodičovství, trávení volného času apod.
Partnerská terapie může rovněž pomoci odlišit osobní konflikty jedince od konfliktů, které vznikly v páru, neboť partnerské soužití představuje vždy široký komplex zkušeností a prožitků z minulosti, současnosti, ale i očekávání do budoucnosti. Každý z partnerů vstupuje do vztahu se zkušeností z vlastní primární rodiny a minulých vztahů, což více či méně vědomě promítá do svých tužeb, představ a očekávání od vztahu s partnerem novým. Setkání jedinečných zkušeností, prožitků a očekávání každého z partnerů proto - vedle potěšení, uspokojení, pocitů bezpečí a prostoru pro osobní růst - může přinášet i celou řadu nedorozumění, konfliktů, zklamání a vzájemných zranění. Partnerská terapie může napomoci zlepšení vzájemných vztahů, není však možné ji považovat za „prevenci“ rozchodu. Vždy je na páru samotném, aby učinil své rozhodnutí. Terapie je vhodná i ve chvíli, kdy se již partneři rozhodnou vztah ukončit, neboť pomáhá zpracovat silné emoce a v případě párů s dětmi pracovat na udržení či zajištění vzájemně respektujícího se vztahu, aby byli nadále schopni efektivně fungovat ve svých rodičovských pozicích a co nejvíce zmírnili negativní důsledky rozchodu na své děti.

 
Terapeuti, u kterých se můžete objednat

Mgr. Helena Červená

MUDr. Patrik Grexa

PhDr. Markéta Kačerová

 

Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie je metoda, která k terapeutickým účelům využívá vztahy a interakce mezi členy skupiny, neboli skupinovou dynamiku. Je vhodná obzvlášť ve chvíli, kdy je problém, se kterým klient přichází, součástí širšího sociálního kontextu, kdy má člověk zájem na prohloubení porozumění vlastnímu fungování v interpersonálních vztazích, zlepšení schopnosti komunikace a spolupráce se svým okolím, pro což je podstatné, aby dostával zpětné vazby od druhých o tom, jak na ně působí, jak se chová, jaké v nich vyvolává reakce. Skupina nabízí možnost nahlédnout problém z více úhlů, zvažovat různé přístupy a různá řešení, dokáže motivovat jednotlivce k vysokému nasazení, násobit schopnosti a dovednosti jednotlivých členů.