"Pohlédnout do zrcadla duše vyžaduje často velkou dávku odvahy."


Krizová intervence

Krize představuje jednu z nejčastějších příčin vyhledání psychologické či psychiatrické péče. Krize vzniká, když člověk na cestě za důležitými životními cíli narazí na překážku, jíž v obvyklém čase není schopen překonat obvyklými metodami řešení problémů. Nastane pak období dezorganizace a zmatku s mnohými marnými pokusy o řešení, lidé v kontextu krize zažívají stavy tísně, poruchy emocí, dochází k narušení sociálního fungování a výkonu. V procesu konfrontace s náročnou životní změnou, stresovou událostí přitom platí, že čím oslabenější je organizmus (somaticky či psychicky), tím menší podnět může vyvolat krizi.

Typologie krizí (dle Baldwina)

  • situační krize - konflikty mezilidské, pracovní, migrační, právní
  • tranzitorní krize – krize z očekávaných životních změn (těhotenství, stárnutí)
  • krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru - katastrofy, úmrtí v rodině, zjištění vážné nemoci
  • vývojová krize - krize zrání, potíže v rámci psychosexuálního vývoje
  • krize pramenící z psychopatologie, krize v kontextu psychopatologie


Krizová intervence je založená na terapeutickém provázení klienta v krizi a využívá metod podpůrné či krátkodobé psychoterapie, rodinné terapie, případně farmakoterapie. Je zacílená na stabilizaci klienta, na jeho vnitřní zklidnění, snížení chronické úzkosti, uvolnění emočního napětí v bezpečném prostředí, mobilizaci vnitřních rezerv, porozumění krizi a jejího zakomponování do životního příběhu. Cílem krizové intervence nemusí být odstranění symptomů, ale rozpoznání krizového podnětu, případně jeho dynamického významu v kontextu klientovy životní historie. Porozumění souvislostí může pomoci k účelnému řešení situace, přičemž v rámci krizové intervence dochází k hledání vhodných strategií řešení, posilování potřebných adaptivních dovedností a naopak k zabraňování rozvoje nezralých, destruktivních obranných mechanismů. Součástí krizové intervence je edukace a identifikace varovných signálů v zájmu preventivního uplatnění nabytých zkušeností v budoucnosti, aby klient v rámci možností dokázal krizovým situacím předcházet. 

Krizová intervence sestává obvykle z 5 - 40 sezení a může vyústit v návaznou dlouhodobou psychoterapii.

 

Terapeuti, u kterých se můžete objednat

MUDr. Patrik Grexa

PhDr. Markéta Kačerová

MUDr. Gabriela Šivicová